Derneğimizin de destekleyicileri arasında yer aldığı 3D (Dinleme, Diyalog, Dayanışma) Eskişehir Festivali Projesi “Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ SİYASAL KATILIM VE YÖNETİŞİM PLATFORMLARI UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE ESKİŞEHİR UYGULAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: DİNLEME, DİYALOG, DAYANIŞMA (3D) ESKİŞEHİR FESTİVALİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

3D NEDİR?

Avrupa Birliği Ülkelerindeki Siyasal Katılım Ve Yönetişim Platformları Uygulamalarının İncelenmesi Ve Eskişehir Uygulamasının Gerçekleştirilmesi: Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Eskişehir Festivali, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen 1907E131 Proje numaralı bir bilimsel araştırma projesidir. Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK’ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.

3D’NİN AMACI:

Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Eskişehir Festivali projesi Eskişehir’de siyasal aktörler arasında (bireyler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, yerel medya organları, belediyeler vb. resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar) siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Proje, toplumda hoşgörüyü hâkim kılarak sosyalsiyasal her türlü farklılığın zenginlik olarak benimsenmesi, bireysel veya toplumsal sorunların muhataplarına doğrudan iletilebilmesi, farklı düşüncelere karşı var olabilecek önyargıların ortadan kaldırılması ve en önemlisi, ulusal ve uluslararası demokratik yönetişim ilkelerinin hâkim kılınmasını amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Proje, Avrupa Birliği ülkelerindeki katılım ve yönetişim platformlarını teoride inceleyerek, uygulamada katılım göstererek ve yukarıda dile getirilen hedefleri de gözeterek Eskişehir’de bir siyasal katılım ve yönetişim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerde amaç Eskişehir’deki sivil ve resmi katılımcıları propaganda ve partizanlıktan tamamen uzak bir biçimde Eskişehir’e dair ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabildiği ve söz konusu alanlardaki iyi yönlerin de daha ileriye nasıl taşınabileceğine için yeni fikirlerin ve tecrübelerin paylaşılabildiği ve böylece de toplumda tartışma, uzlaşma, dinleme, anlayış gösterme ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Düzenlenecek olan katılım ve yönetişim temalı etkinlikler sayesinde toplumun her kesiminde katılım ve yönetişim kavramları hakkında farkındalığın yaratılması ve gelecek nesillerin katılım ve yönetişim alanlarında daha fazla rol almasının sağlanması da amaçlanmaktadır.

 

3D ETKİNLİK SÜRESİ VE PROGRAMI: 12 Haziran 2020

Demokrasi ve Siyasal Katılım: 1. Gençlerin Siyasal Hayata Katılımı: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri; 2. Kent Konseylerine Katılım: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, 3. Sivil Topluma Katılım: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, 4. Tolerans ve Uzlaşı: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri

13 Haziran 2020

Dijitalleşme ve Sanal Tehditler 1. Sosyal Medya Kullanımı (Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri) 2. Endüstri 4.0. Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri 3. Dijital Ortamda Bireysel Güvenlik Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri 4. Dijital Okuryazarlık Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri

14 Haziran 2020

Eskişehir’de Günlük Hayatımızda Karşılaşılan Sorunlar 1.Trafik, Ulaşım ve Altyapı: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri; Göç ve Göçmenlerin Durumu: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri; evre Kirliliği: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri 4. Genç İstihdamı: Durum Değerlendirmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri

ETKİNLİK İÇERİĞİ:

3 gün boyunca kamuoyuna açık tartışmalar şeklinde gerçekleştirilecektir. Her konu bir gün siyasal aktörler tarafından tartışılacaktır. Bu çerçevede konu ile ilgili olarak etkinlik alanında kurulacak olan çadırlarda kamuoyuna açık tartışmalar gerçekleştirilecektir. Böylece, katılımcılar fikirlerini söylemeye cesaretlendirilecek, toplumda var olan söz konusu ortak sorunlara çözüm yolu üretilecek ve farklı düşüncelerdeki bireylerin bir araya gelerek birbirlerini dinleyebilecekleri bir ortam sağlanacaktır. Çadırlardaki tartışmalarda, katılımcıların yanı sıra tartışmaları yönetecek moderatör ve tartışmaları not alacak bir raportör bulunacaktır. Bununla birlikte tartışmalara yön verebilecek uzmanlar da çadırlardaki tartışmalarda yer alacaktır.

ETKİNLİK TARİHİ:

12 14 Haziran 2020 tarihleri arasında

Söz konusu proje Eskişehir’de yerel aktörler arasında (kentliler, kamu kuruluşları, kent konseyleri, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları, yerel medya organları, belediyeler vb. resmi ve sivil kurum ile kuruluşlar) siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını ilgilendiren ortak yerel ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede proje, toplumda tolerans ve uzlaşının hâkim kılmasına ve demokratik yönetişim ilkelerinin toplumda yerleşmesine katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda proje, Avrupa Birliği ülkelerindeki katılım ve yönetişim platformlarını teoride inceleyerek yukarıda dile getirilen amaçları da gözeterek Eskişehir’de bir siyasal katılım ve yönetişim platformu oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerde amaç yerel düzeyde resmi ve sivil katılımcıları propaganda ve partizanlıktan tamamen uzak bir biçimde Eskişehir’e dair ortak ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel sorunların çözüleceği bir platformda buluşturmaktır. Bu platformda yerel konulara ilişkin yeni fikirler ve tecrübeler paylaşılarak uzlaşma, dinleme, anlayış gösterme becerileri ile bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır. Düzenlenecek olan etkinlikler sayesinde toplumun her kesiminde katılım ve yönetişim kavramları hakkında farkındalığın yaratılması ve gelecek nesillerin bu yönde gelişmelerinin sağlanması da amaçlanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri:
e-posta: erhanakdemir@anadolu.edu.tr
Tel: 0 222 3350580/2628
Adres: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Binası 5. Kat Oda No:504